Cài đặt khuyên dùng của Trader (Traders’ Recommend Settings) là gì?

Các Trader biết rõ hơn bất kỳ ai về số vốn tối thiểu mà nhà đầu tư (những người theo dõi, follower) cần để sao chép chiến lược giao dịch của họ để đạt được kết quả có lợi nhuận.

Các nhà đầu tư thì lại có một khái niệm rõ ràng về số vốn họ cần đầu tư để sao chép tất cả các lệnh của các Trader họ đã chọn dựa trên Chế Độ Theo Dõi Được Chọn.

Cài đặt khuyên dùng của Trader xuất hiện trên hồ sơ công khai của họ cũng như trên cửa sổ Theo dõi thương nhân và nó cũng có sẵn cho phiên bản ZuluTrade ở châu Âu.

Trader chỉ ra số tiền đầu tư cần thết được đề xuất dựa trên Chế Độ Theo Dõi Được Chọn bởi Nhà Đầu Tư:

1. Chế độ cố định — Fixed Mode

Các Trader xác định số vốn tối thiểu mà Nhà đầu tư sẽ cần để sao chép tất cả các vị trí của mình với mỗi 1 micro lot, mức đòn bẩy được sử dụng là 100:1.

2. Chế độ theo tỉ lệ — Pro-Rata Mode

Các Trader xác định số vốn tối thiểu mà Nhà đầu tư sẽ cần để sao chép tất cả các vị trí của mình theo tỷ lệ % với tất cả các lệnh, mức đòn bẩy được sử dụng là 100:1.

Các Trader đánh giá rất nghiêm túc các khuyến nghị của họ bởi vì Nhà đầu tư thường sẽ quyết định cài đặt các thông số để copytrading của họ theo dựa trên thông tin mà các Trader đưa ra. Ngoài ra, các khuyến nghị của Trader được theo dõi chặt chẽ bởi Ban Quản Trị của Zulutrade và luôn được cập nhật trong vòng 48 giờ.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.