Xem các lệnh đang mở ở đâu?

Để xem các lệnh mở của bạn, nhấp vào trang Lệnh Giao Dịch.

Bạn cũng có thể xem và quản lý các đơn đặt hàng đang chờ xử lý của mình bằng cách chuyển đến tab Đơn Lệnh.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.