"LOD" là gì?

"Bản Thỏa Thuận" (Letter Of Direction) là một tài liệu cho phép ZuluTrade truyền các giao dịch từ các Trader bạn chọn để copytrade đến tài khoản NatureForex của bạn.

Khi đồng ý với các điều khoản của LOD, bạn sẽ xác nhận rằng ZuluTrade sẽ có quyền truy cập vào các giao dịch được truyền về tài khoản của bạn cùng tất cả các điều khoản pháp lý liên quan và cũng sẽ nêu ra bất kỳ khoản phí nào mà NatureForex có thể áp dụng khi sử dụng dịch vụ. Nếu bạn từ chối ký LOD, tài khoản NatureForex của bạn sẽ không được liên kết với Nền tảng ZuluTrade.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.