Nature Forex sẽ làm gì giúp tôi trong trường hợp giá đóng không được giao tại thời điểm quyết định?

Chú́ng tôi sẽ hoàn lại con số mà quý khách đã mất cho lệnh đó sau khi chúng tôi nhận được Order ID (mã lệnh) và ảnh chụp màn hình được cung cấp từ phía quý khách.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.