Những yếu tố nào ảnh hưởng đến lưu lượng vào và lưu lượng gửi đi trong phần mềm?

Lưu lượng gửi đi phụ thuộc vào hoạt động của người dùng. Lưu lượng gửi đi thường là rất nhỏ.

Lưu lượng vào trực tiếp phụ thuộc vào số lượng của cửa sổ biểu đồ mở.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.