Nếu tài liệu xác minh địa chỉ của tôi có tên người khác thì sao?

Tài liệu xác minh địa chỉ phải có tên của quý khách, nếu không thì tài liệu đó sẽ không được chấp nhận.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.