Làm thế nào để thay đổi khoảng thời gian trên biểu đồ MetaTrader?

Để thêm khoảng thời gian vào thanh menu chính, hãy chọn VIEW > TOOLBARS > PERIODICITY. (Nếu cần thiết) Hãy sử dụng những chú thích sau đây để áp dụng khoảng thời gian cho biểu đồ:

M1: biểu đồ 1 phút
M5: biểu đồ 5 phút
M15: biểu đồ 15 phút
M30; biểu đồ 30 phút
H1: biểu đồ 1 giờ
H4: biểu đồ 4 giờ
D1: biểu đồ ngày
W1: biểu đồ tuần
MN: biểu đồ tháng

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.